Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.   Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len "zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len "reklamácie").

2.   "Predávajúci" je obchodná spoločnosť EKOLAS SK, s. r. o., so sídlom Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO 36 229 024, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trnave, Oddiel: Sro, vložka číslo 11141/T.

3.   "Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru prostredníctvom e-shopu www.skodca.sk


2. Záručné podmienky

1.   Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

2.   Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

3.   Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ kupujúci, nie je spotrebiteľ v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., záručná doba trvá 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

4.   Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.


3. Miesto uplatnenia reklamácie

1.   Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice alebo v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky a v prevádzkovom čase prevádzkarne.

2.   V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste, je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

3.   Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4.   Na uplatnenie reklamácie spotrebiteľ predloží doklad o zakúpení /faktúru, pokladničný blok/. Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom na tovar sa poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia.

5.   V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

6.   Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

7.   Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

8.   Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácie s tovarom, t. j. najmä pri:

porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú
používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru
nepreukázateľnosť nákupu tovaru kupujúcim a reklamácia tovaru po záručnej dobe
poškodenie tovaru prepravcom, nevhodným skladovaním, neodbornou manipuláciou a nakladaním s tovarom

9.   V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


4. Záverečné ustanovenia

1.   V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t. j. kupujúceho, alebo doporučí tovar dopraviť do servisného strediska.

2.   Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 21.1.2021. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.PREDÁVAJÚCI: EKOLAS SK , s. r. o.
Paderovce, Poľná 11/2
919 30 Jaslovské Bohunice
IČ:36229024
IČ DPH: SK2021430169
Zapísaná v OR Okr. Súdu Trnava, Oddiel: Sro, vl. č.: 11141/T
tel.: +421 33 559 20 96
e-mail: ekolas@ekolas.sk

Kontakt, sťažnosti, alternatívne riešenie sporov

Kontakt: tel. +421 33 559 20 96, alebo info@skodca.sk

Sťažnosti: riešte prosím e-mailom na info@skodca.sk

Alternatívne riešenie sporov: prípadné spory je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade môžete kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia či spor riešiť online prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Než pristúpite k mimosúdnemu riešeniu sporu, odporúčame, vzhľadom na naše skúsenosti, riešiť vzniknutú situáciu najskôr s nami.


PI 8.3-US-21 zm.0-13

Sledujte nás na Facebooku