Kód: DF150

Značka: EKOLAS SK, s. r. o.

ORES - ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP - 150 g

Recenzia(e): 0

ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP® je návnada vo forme pasty pripravená na použitie vo forme vreciek z filtračného papiera s 10 g jednorazovou dávkou na hubenie myší a potkanov obsahujúca difenakum, antikoagulačnú účinnú látku druhej generácie, ktorá účinkuje už po jednom požití. Smrť hlodavcov nastáva po niekoľkých dňoch (3-5) po požití, bez vyvolania...

Cena 2,99 €
Viac
Na sklade
Všetky najpredávanejšie produkty

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a) Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby (ďalej len "reklamácie").

b) "Predávajúci" je obchodná spoločnosť EKOLAS SK, s. r. o., so sídlom Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO 36229024, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trnave, Oddiel: Sro, vložka číslo11141/T.

2. Záručné podmienky

a) Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t. j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

b) V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

c) Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom.

d) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Hlásenie reklamácie

Reklamáciu môžete nahlásiť prostredníctvom reklamačného formuláru buď emailom, alebo zaslať priložením reklamačného formuláru spolu s tovarom. Vo formulári nezabudnite uviesť: názov reklamovaného produktu (je uvedený na faktúre), dátum nákupu tovaru (dátum vystavenia faktúry), číslo vystavenej faktúry, podrobný popis závady, fotodokumentáciu závady - ak je to možné a vaše kontakné údaje. Fotodokumentácia a popis závady sa po prijatí reklamácie zasiela výrobcovi, preto je dôležité, aby čo najlepšie popisovala reklamovaný problém. Čím lepšia dokumentácia je, tým ľahšie sa môže určiť príčina závady a reklamácia prebehne rýchlejšie.

4. Vybavenie reklamácie

a) Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho.

b) V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste, je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

c) Ďalej je kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k tovaru, prípadne ich oznámi predávajúci na požiadanie kupujúceho.

d) Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by šlo o neodstrániteľnú chybu.

e) V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

f) Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

g) Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

h) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácie s tovarom, t. j. najmä pri: • porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú • používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru

i) Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s dôvodným a riadnym uplatnením reklamácie, tj.cena dopravy , pričom toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre uplatnenie vád zaslaním dokladu, alebo fotokópiu dokladu ceny nákladov za dopravu, inak právo zanikne. V prípade neodôvodnenej reklamácie zákazník nemá právo na náhradu vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie.

5. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Záverečné ustanovenia

a) V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t. j. kupujúceho, alebo doporučí tovar dopraviť do servisného strediska.

b) Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť odo dňa 21.01.2021 Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

  

SÍDLO PREDÁVAJÚCEHO:

EKOLAS SK , s. r. o.

Paderovce, Poľná 11/2

919 30 Jaslovské Bohunice

IČ:36229024 IČ DPH: SK2021430169

Zapísaná v OR Okr. Súdu Trnava, Oddiel: Sro, vl. č.: 11141/T

tel.: +421 33 559 20 96

e-mail: info@skodca.sk

Sledujte nás na Facebooku